Nowe kary za nieterminowe składanie deklaracji VAT

Comments: 0 0 Post Date: 30th wrzesień 2023

Dla deklaracji VAT za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się 1 stycznia 2023 r. lub później nowy system kar za opóźnienia w płatnościach ma zostać zastąpiony systemem kar za opóźnienia w płatnościach opartym na punktach i nowym systemem opóźnień w płatnościach.

Nieterminowe składanie deklaracji VAT i system punktowy

Nowy system punktów karnych za spóźnione deklaracje VAT ma być mniej represyjny w przypadku, gdy podatnik sporadycznie przegapi termin deklaracji. Nowy system będzie karał tych, którzy uporczywie nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

System punktowy będzie działał w taki sposob, że za każdą spóźnioną deklarację VAT podatnik otrzyma jeden punkt karny.

Po osiągnięciu odpowiedniej liczby punktów karnych naliczona zostanie kara w wysokości 200 GBP.

Kara zostanie naliczona, gdy łączna liczba punktów będzie wynosić:

  • roczne deklaracje VAT: 2 punkty
  • deklaracje kwartalne: 4 punkty
  • deklaracje miesięczne: 5 punktów

Zgromadzone punkty karne nie wygasają automatycznie po nałożeniu kary. Aby zresetować punkty, musisz spełnić test „okresu prawidłowej zgodności”, który będzie zależał od cyklu zwrotu i złożyć wszelkie zaległe zwroty należne w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

Okres prawidłowej zgodności to:

  • roczne deklaracje VAT: 24 miesiące
  • deklaracje kwartalne: 12 miesięcy
  • deklaracje miesięczne: 6 miesięcy

Nowy system kar będzie stosowany w dwóch etapach – kary stałe i kary dzienne. W przypadku kar za opóźnienia w płatnościach, im szybciej dokonasz płatności, tym niższa będzie stawka kary.

Za płatności spóźnione do 15 dni po terminie nie będą naliczane żadne kary.

Płatności spóźnione od 16 do 30 dni będą podlegać karze w wysokości 2% kwoty zaległej, jeśli zapłacisz w całości (lub uzgodnisz plan płatności w dniach 16-30).

Płatności spóźnione o ponad 31 dni będą wiązać się z karą w wysokości 2% zaległej kwoty w dniu 15 plus dodatkowe 2% kary obliczonej na podstawie kwoty zaległej w dniu 30 (tj. łącznie 4%, jeśli nic nie zostało zapłacone).

Po upływie 31 dnia, naliczana będzie też druga kara obliczana według stawki dziennej i 4% rocznie przez cały okres zaległości. Jest ona naliczana, gdy zaległość zostanie spłacona w całości lub ustalony zostanie plan płatności. Kara jest naliczana tylko od podatku należnego w okresie uruchomienia kary.

Odsetki od zaległego podatku będą naliczane według stopy bazowej Banku Anglii powiększonej o 2,5% i będą naliczane mimo ustalonego na później terminu płatności.

Jeśli firma ma nadpłacony podatek, odsetki od tego podatku będą naliczane według stopy bazowej Banku Anglii pomniejszonej o 1%.

Aby dać czas na oswojenie się ze zmianami, HMRC nie będzie naliczać pierwszej kary za zwłokę w pierwszym roku od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., pod warunkiem, że cały należny podatek zostanie zapłacony w ciągu 30 dni od ostatecznego terminu płatności.

Z pewnością złożenie deklaracji i opłacenie podatku VAT w terminie jest najlepszym sposobem na uniknięcie kar naliczonych przez HMRC. Oto wskazówki, jak można ich uniknąć:

  • Ustawienie polecenia zapłaty, dzięki czemu HMRC może automatycznie pobrać należną kwotę i zapewni, że termin nie zostanie przekroczony.
  • Jeśli firma nie może sobie pozwolić na zapłacenie całej kwoty podatku VAT, należy zawrzeć z HMRC umowę Time to Pay. Odsetki nadal będą naliczane, ale zegar karny przestanie tykać.

Każda firma będzie miała prawo odwołać się od kary za spóźnione zgłoszenie lub spóźnioną płatność. Może to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia przez HMRC, w oparciu o konkretny powód. Ponieważ kary będą bardziej sprawiedliwe, HMRC ma nadzieję, że nowe systemy kar spowodują mniejszą liczbę odwołań podatników.


EnglishPoland